Carpathia Pensii

Guvernanță

Carpathia Pensii este o societate de pensii private, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și care administrează Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL și Fondul de Pensii Facultative Esențial.

Conducerea companiei revine Consiliului de Administrație format din: Marius Octavian Rațiu – Președinte, Eren Ibrahim Tankut-membru și Conducerii Executive formată din: Marius Octavian Rațiu – Director General și Petruța Ileana Fodorean – Director General Adjunct. Aceștia coordonează activitatea companiei, în contextul respectării angajamentelor și strategiei de piață.

Acționarul majoritar al companiei este Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Pentru respectarea obligațiilor de publicare a unor informații, obligații instituite prin reglementările legale regăsiți mai jos, linkuri spre documentele publice, accesibile tuturor celor interesați:

 

Declarație privind adoptarea principiilor de dezvoltare durabilă în activitatea de administrare a activelor, conform Regulamentului (UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Într-un mediu în continuă schimbare și evoluție, cu provocări legate de asigurarea unei globalizări care favorizează dezvoltarea tuturor zonelor geografice, o societate din ce în ce mai conștientă că dezvoltarea sa este strâns legată de nevoia de protejare a mediului în care trăiește, a resurselor naturale limitate și al căror consum necontrolat poate fi nesustenabil, durabilitatea a devenit un element cheie pentru managementul companiilor și o cerință fundamentală pentru o mare majoritate a investitorilor.

În acest sens, noi Carpathia Pensii, ca parte a angajamentului de a contribui la o dezvoltare durabilă, ne propunem o abordare activă în ceea ce privește considerarea și încorporarea aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă în procesul investițional și care ia în considerare interesele clienților săi și ale societății în general.

Încorporarea criteriilor de durabilitate în gestionarea fondurilor de pensii private

Carpathia Pensii, în activitatea sa de gestionare a fondurilor de pensii, va încorpora în analiza investițiilor fondurilor de pensii și în procesele de luare a deciziilor, criterii specifice investițiilor durabile, cu scopul de a îmbunătăți analiza riscurilor în procesul investițional.

Carpathia Pensii împărtășește ideea potrivit căreia companiile gestionate în mod responsabil din punct de vedere al sustenabilității (durabilității) tind să aibă un profil risc-rentabilitate mai atractiv. Din acest motiv, Carpathia Pensii gestionează fondurile de pensii luând în considerare nu doar calitatea activelor în care investește, riscul de credit, profitabilitatea, situația financiară actuală, perspectivele viitoare ale emitenților, ci și calitatea lor în ceea ce privește durabilitatea.

Administratorul Carpathia Pensii exclude investițiile în companii implicate cu preponderență în producția de tutun, activități în domeniul producerii și/sau comercializării de produse din tutun și alcool, precum și în societăți ce desfășoară, în orice procent, activități în domeniul jocurilor de noroc și comercializării/producerii de armament.

De asemenea, lista de excluderi poate cuprinde și companii care nu îndeplinesc așteptările de durabilitate ale Administratorului sau nu întreprind măsuri pozitive concrete înspre gestionarea lor.

Această listă de excludere este elaborată, analizată și actualizată în mod regulat.

În plus, în procesul de selectare a emitenților se consideră calitatea activului în termeni de sustenabilitate, luând în considerare, ori de câte ori este posibil, ratingul de durabilitate al emitenților.

Încorporarea criteriilor de durabilitate în procedura de remunerare

Politica de remunerare adoptată de Carpathia Pensii descurajează asumarea unor riscuri excesive prin aplicarea unui cadru de măsurare a performanței care reflectă interesele pe termen lung atât ale companiei cât și ale părților interesate ale acesteia. Aceasta va include și performanța în ceea ce privește riscurile de durabilitate. Pentru a obține o imagine fidelă a performanței de ansamblu, în stabilirea politicii de remunerare se vor include indicatori de performanță atât la nivelul companiei, cât și la nivelul angajaților, cu rol în respectarea principiilor adoptate privind dezvoltarea durabilă a activității. În procesul anual de evaluare a riscurilor, stabilirea profilului de risc, dar și evaluarea gradului în care interesele pe termen lung ale companiei și ale părților interesate sunt luate în considerare, este important a se stabili impactul riscurilor de durabilitate, cu precădere în procesul de stabilire a obiectivelor ce țin de remunerarea variabilă, mai ales pentru persoane care pot avea impact semnificativ asupra profilului de risc al companiei. Procesul trebuie să includă posibilitatea unor ajustări în legătură cu compensarea variabilă, mai ales atunci când riscurile de durabilitate s-au materializat.

Administratorul nu are în vedere cuantificarea efectelor adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate, având în vedere că Fondurile de Pensii Private administrate nu sunt produse financiare cu ținte explicite de durabilitate.

Datele noastre de contact

Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

CARPATHIA PENSII CALL CENTER               
Str. Avram Iancu Nr. 506-508, etaj 4
407280 Florești, Cluj
Tel: +40 (264) 302 200
Fax: +40 (264) 302 290
Email: office@carpathiapensii.ro
+40 (264) 302 202

Detalii fiscale ale Carpathia Pensii:
Cod Unic de Înregistrare: 22066642
Număr Înregistrare la ORC Cluj-Napoca: J/12/3044/2007
Capital social subscris și vărsat: 40.000.000 lei
Cont bancar: RO54 BTRL 0130 1202 G042 12XX, deschis la Banca Transilvania Cluj