Carpathia Pensii

Prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale

Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. („Carpathia Pensii”) , administrator al Fondului de pensii administrat privat VITAL şi Fondului de pensii facultative Esenţial, este operator de date cu caracter personal în acord cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Scopurile prelucrării: Contractual şi Legal

Carpathia Pensii prelucrează datele cu caracter personal în vederea:

  • îndeplinirii obligațiilor legale, rezultând din administrarea fondurilor de pensii private, conform prevederilor Legii;
  • îndeplinirii obligațiilor care rezultă în sarcina noastră prin încheierea actului individual de aderare, pentru gestionarea relației cu participanţii, inclusiv soluţionarea cererilor, sesizărilor și reclamaţiilor ce îi sunt adresate, respectiv pentru crearea de profiluri;
  • în scopuri de marketing direct și publicitate, situație în care Participantul/Beneficiarul (persoana vizată) își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • îndeplinirii obligațiilor de cunoaștere a clientelei, prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Temeiul prelucrării:

  • Actul individual de aderare

Exemplu: cazul semnării unui document fizic de aderare la fondurile pe care le administrăm

  • Prevederile legale aplicabile domeniului pensiilor private în România

Exemplu: cazul repartizării aleatorii la Fondul de pensii administrat privat VITAL, sau cazul preluării în administrare a contului individual al Participantului ca urmare a fuziunii fondurilor de pensii.
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Carpathia Pensii prelucrează datele furnizate de Participant/Beneficiar/Persoana vizată, în mod direct. Este posibil ca Carpathia Pensii să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informaţiilor furnizate direct de către Participant/Beneficiar.
Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune Carpathia Pensii în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private şi servicii în legătură directă cu acestea.
În contextul desfăşurării obiectului său de activitate, Carpathia Pensii poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorităţi publice, agenţi de marketing ai fondurilor de pensii, alți administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum şi pentru respectarea oricăror obligații legale.
Carpathia Pensii va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale rezultând din Actul Individual de Aderare, precum și ulterior în aplicarea prevederilor legale.

Drepturile Persoanei Vizate

Dreptul de informare şi acces înseamnă că orice persoană vizată poate obţine o confirmare din partea Carpathia Pensii privind prelucrarea sau nu de date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că orice persoană vizată poate solicita să îi fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, ţinând cont de următoarele motive: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale. (Definiţie „organizaţie internaţională”: o organizaţie şi organismele sale subordinate reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord).

Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; de asemenea, atunci când prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; dar şi în cazul în care Carpathia Pensii nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective, se aplică de asemenea acest drept.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la posibilitatea de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie vizează posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale, din motive legate de situaţia particulară în care aceasta se află. Carpathia Pensii nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care Carpathia Pensii demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, acest drept dă posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la posibilitatea şi nevoia de corectare, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
Dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Procesul decizional exclusiv automatizat are loc atunci când se iau decizii în privința unei persoane prin mijloace tehnologice și fără nicio implicare umană: aceste decizii sunt posibile a fi luate chiar și fără crearea de profiluri.

Important!
Pentru a-și exercita aceste drepturi, Participantul/Beneficiarul (persoana vizată) depune o cerere scrisă adresată Carpathia Pensii, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, email, fax).

Destinatarii datelor colectate

Carpathia Pensii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor de administrare a fondurilor de pensii private poate comunica aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţii săi sau altor categorii de destinatari, cu care avem o comunicare punctuală, fie la termenele legale stabilite în legislaţie, fie la cererea acestora.
Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor.

Prelucrare date personale în scop de marketing direct

Grupul VIG din care face parte Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. derulează periodic campanii de loializare pentru clienţii săi.

Noi dorim sa fiţi informat legat de aceste oferte promoţionale, motiv pentru care este nevoie de acordul Dvs. explicit în acest sens. Implementăm un sistem de comunicare continuă şi transparentă cu clienţii noştri, iar acordul exprimat pentru prelucrarea informaţiilor puse la dispoziţie este foarte important.

Vă asigurăm şi pe această cale că datele puse la dispoziţie sunt tratate cu maximă confidenţialitate, iar pentru orice alte informaţii, putem fi contactaţi astfel:

Carpathia Pensii: tel: 0264.302.202; email: dpo@carpathiapensii.ro;

Consimţământul de procesare a datelor în scop de marketing direct trebuie exprimat în mod expres şi neechivoc, cunoscând că Carpathia Pensii va prelucra, inclusiv prin mijloace automate, datele cu caracter personal (nume, prenume, CNP, data naşterii, adrese domiciliu şi corespondenţă – localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, apartament, adresă de e-mail, telefon fix, telefon mobil) şi că Carpathia Pensii poate comunica aceste informaţii către parteneri, cu scopul efectuării de comunicări comerciale fie ale Carpathia Pensii, fie ale partenerilor lor. În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimţământul rămâne în vigoare până la notificarea Carpathia Pensii în sens contrar din partea persoanei vizate.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele în scop de marketing direct, ne referim aici la durata contractuală până la expirarea obligaţiilor contractuale şi termenele de arhivare. Consimţământul poate fi retras oricând, în mod gratuit, printr-o notificare adresată Carpathia Pensii.

Orice întrebări sau reclamaţii legate de prelucrarea datelor personale pot fi adresate, conform Regulamentului general privind protecţia datelor 679/2016, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul Carpathia Pensii, Str. Avram Iancu, nr. 506-508 et. 4, Floreşti, judeţ Cluj, România, sau utilizând serviciile: