Carpathia Pensii

Proceduri și formulare

Îți oferim toate informațiile și formularele de care ai nevoie pentru a putea să-ți gestionezi mai eficient pensia ta prin fondul Esențial: de la modificarea datelor personale la modalitățile în care îți pot fi făcute plățile de către administratorul fondului.

Pentru a putea revendica, la împlinirea vârstei de 60 de ani, suma acumulată în contul tău individual la Fondul Esențial, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia după actul de identitate/pașaportul emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia după un extras de cont bancar deschis, în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești.

Este necesar să trimiți documentele prin intermediul serviciilor poștale la sediul Carpathia Pensii sau prin mijloacele de comunicare electronice, caz în care cererea de plată trebuie semnată utilizând semnătura electronică calificată.

Descarcă formularul Plată pensie privată.

În cazul în care beneficiezi de pensie în condițiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de o pensie similară în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, ai dreptul să primești contravaloarea activului personal net acumulat în contul tău individual la Fondul Esențial.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual, te rugăm să depui sau să trimiți prin serviciile poștale sau de curierat, la sediul nostru, următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă valabilă privind acordarea pensiei de invaliditate, respectiv a unei categorii similare de pensie;
 • copia actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia după Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deții acest certificat, după caz;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești.

Documentele se pot trimite și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, caz în care cererea de plată trebuie semnată utilizând semnătura electronică calificată, iar Decizia administrativă trebuie, de asemenea, să conțină semnătură electronică calificată realizată de emitent.

Descarcă formularul Plată pensie invaliditate.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al unui participant decedat al Fondului Esențial, fiecare moștenitor trebuie să trimită următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia actului de identitate/paşaportului, după caz, al beneficiarului valabil la data cererii de plată;
 • copia certificatului de deces al participantului;
 • copia legalizată a Certificatului de moştenitor/legatar, certificatului de moştenitor suplimentar, actului de partaj voluntar, după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, după caz, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular este moștenitorul, în vederea efectuării plății;
 • copia după documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, în cazul în care nu deţii cod numeric personal.

Pentru a obține documentele necesare, te sfătuim să apelezi înainte la serviciile unui notar public.

Ulterior, vei trimite documentele în forma menţionată mai sus prin intermediul serviciilor poștale la sediul Carpathia Pensii sau prin mijloacele de comunicare electronice, caz în care cererea de plată trebuie semnată utilizând semnătura electronică calificată, iar Certificatul de moştenitor/legatar trebuie, de asemenea, să conțină semnătură electronică calificată realizată de emitent.

Descarcă formularul Plată moștenire.

Este prevăzută în legislația privind plata activului net către beneficiari/participant, în oricare din cazurile de plată active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea încasării sumelor revendicate, fie în plată unică, fie în plăți eșalonate lunar pe o perioadă de maxim 5 ani, conform graficului de plăți.

Astfel, în cerere, te rugăm să completezi modalitatea de plată preferată.

Dacă alegi plată eșalonată, în tranșe lunare, te rugăm să precizezi fie numărul de rate/luni în care să efectuăm plata, fie suma pe care dorești să o încasezi lunar, ținând cont însă de activul personal pe care ți-l datorăm.

Contactează-ne la numărul 0264.302.202 pentru a-ți pune la dispoziție mai multe detalii.

Întotdeauna, plățile lunare prin modalitatea de rate eșalonate, se vor achita în data de 10 a lunii sau, dacă data de 10 este o zi nelucrătoare, atunci în ziua lucrătoare imediat următoare.

Oricând poți modifica graficul de plăți. Solicită modificarea tipului de plată a activului personal net, respectiv din plată eșalonată în plată unică, modificarea valorii ratei și a modalității de plată, printr-o cerere scrisă însoțită de actul de identitate valabil la data depunerii cererii, extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul sau de orice fel de document emis de instituţiile de credit care să ateste titularul contului şi IBAN-ul asociat acestuia, după caz, iar în eventualitatea reprezentării prin mandatar, inclusiv procură specială şi autentică. Descarcă cererea de modificare a graficului de plăți.

Trimite documentul completat, semnat și cu toate anexele prevăzute, prin serviciile poștale sau de curierat. Datele noastre de contact le găsești aici. În cazul în care cererea de modificare a plății eșalonate este semnată cu semnătură electronică calificată de către participant/beneficiar, respectiv, în eventualitatea reprezentării prin mandatar, procura specială pentru mandatar este emisă de notariatul public prin semnare cu semnătură electronică calificată, atunci documentele referitoare la cerearea de modificare a plății eșalonate vor putea fi transmise și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.

Noi vom evalua cererea ta și vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un nou grafic de plăți pe care ți-l vom comunica imediat.

Noul grafic de plată intră în vigoare din luna următoare celei în care a fost emis.

Descarcă formularul Cererea de modificare a graficului de plăți.

Drepturile primite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii și se supun prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Impozitul pe venit din pensii se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil din pensii.

Pentru sumele primite ca plată unică, venitul impozabil este constituit din sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil de 2.000 lei

Pentru sumele primite ca plăți eșalonate, venitul impozabil este constituit din sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil de 2.000 lei pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de această prevedere, e nevoie să deții un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pe care te rugăm să-l transmiți în copie.

Ești participant la sistemul de pensii administrate privat în România și dorești să devii și participant al Fondului de pensii facultative Esențial? Nimic mai simplu.

 • Contactează-ne prin telefon, e-mail, fax sau în persoană, la sediul Carpathia Pensii.
 • Vom completa un act de aderare în baza copiei după actul de identitate sau a pașaportului emis de către autoritățile române, după caz, și a formularului de date suplimentare.
 • Îți punem la dispoziție Cererea de transfer al contului tău la Esențial găsești mai jos modelul de cererea de transfer.

După ce citești toată documentația, o poți semna, iar noi te rugăm să transmiți către administratorul fondului de la care dorești să îți transferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat, prin email sau fax), fie în original, într-un plic, următoarele documente:

 • cererea de transfer, în original;
 • noul act individual de aderare încheiat, în copie;
 • copia actului tău de identitate sau a pașaportului emis de către autoritățile române, după caz.

Important!

 • Transferul lichidităților bănești se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.
 • Poți deține calitatea de participant la mai multe fonduri de pensii facultative.
 • Dacă transferul are loc în mai puțin de 2 ani de la data aderării, vei plăti o penalitate de transfer de 5% din valoarea activului personal.

Te vom anunța în scris imediat ce transferul tău la Esențial a fost realizat. Îți oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces și îți punem la dispoziție serviciul Call Center (0264-302.202), apelabil de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00.

Descarcă formularul Transfer la Esențial.

Îți punem la dispoziție formularul de mai jos în cazul modificării datelor personale și de contact cuprinse în actul individual de aderare (ex: nume în caz de căsătorie, act identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, adresa de corespondență, telefon, e-mail etc).

După ce ai completat formularul și ai atașat noua carte de identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, te rugăm să le transmiți prin poștă sau curier la sediul societății noastre, prin fax la numărul 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@carpathiapensii.ro.

Te rugăm să semnezi formularul completat înainte de a-l expedia.

Pe site-ul www.PensiiNonStop.ro poți să-ți încarci copia actului de identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, și să-ți completezi datele de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon sau adresa de email).

Modificarea datelor în sistemul informatic al Carpathia Pensii se va face după primirea / recepționarea la sediul companiei noastre a formularului și a documentelor atașate.

Descarcă formularul Modificare date personale.