Carpathia Pensii

Dicționar de termeni

Drumul către simplificarea problemelor vieții cere uneori să înțelegi și termenii din domeniul pensiilor private. Ți-am pregătit mai jos o listă a cuvintelor pe care noi le folosim în mod constant în prezentarea pensiilor private.

A

Depășirea ori scăderea față de limitele de încadrare aferente fiecărui grad de risc, dar fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumente financiare.

Depășirea ori scăderea față de limitele investiționale, apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective.

Un înscris prin care o persoană își manifestă voința de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private.

Valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului (costuri de administrare, taxe, contracte în curs de plată) din valoarea activelor acestuia la acea dată.

Suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond.

Instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale (sume de bani) ale participanților.

Societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private.

Persoană fizică sau juridică mandatată de administrator să obțină acordul de aderare al participanților.

Agențiile internaționale de evaluare a riscului, ale căror calificative sunt luate în considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria „investment grade” sunt Fitch, Standard & Poor’s și Moody‘s.

Autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinanțată, cu personalitate juridică, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României și care funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 50/2005 aprobată și modificată prin Legea nr. 313/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF-Sector pensii Private, de asemenea modificată și completată prin Legea nr. 289/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

B

Moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil.

Orice avantaje, precum cele bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private.

C

Contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii.

Contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii.

Sumele plătite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat.

D

Instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, ori sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de ASF-Sector Pensii Private pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat.

F

Fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat și supravegheat de ASF-Sector Pensii Private.

Fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi.

G

Gradul de risc calculat se regăsește între 10%, exclusiv și 25%, inclusiv, aplicabil pentru Fondul VITAL după data de 05.07.2012.

I

Private equity – investiții pe termen lung în acțiuni ale companiilor care nu sunt listate pe o piață reglementată, ce presupun o strategie activă prin implicarea directă a administratorului de fonduri de pensii private în managementul companiei deținute astfel, în scopul obținerii de plusvaloare în raport cu investiția inițială, și care pot fi:

 1. Investiții într-o companie nou-înființată sau într-o companie existentă, cu scopul dezvoltării acesteia în baza analizei unui plan de afaceri.
 2. Cumpărarea de acțiuni în vederea dobândirii unei poziții de control sau de acționar la o companie existentă în baza analizei unui plan de afaceri.

Nivelul de performanță acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului, de către agențiile de rating Fitch, Standard & Poor’s și Moody’s, conform grilelor de evaluare specifice acestora, respectivul calificativ mai mare sau cel utin egal cu BBB-, BBB-, Baa3;

Investitii în acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură.

Se referă la:

 1. valori mobiliare;
 2. titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 3. instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;
 4. contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
 5. contracte forward pe rată dobânzii;
 6. swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;
 7. opțiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;
 8. orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață.

Instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale.

Instrumentele cu venit fix, respectiv:

 1. titluri de stat;
 2. obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale;
 3. obligațiuni corporatiste și municipale care au garanția explicită și integrală a statului.

Instrumente financiare, contracte futures financiare și opțiuni, combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

O

Exchange traded fund – un organism de plasament colectiv în valori mobiliare admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui politică de investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parțială a performanței unui anumit indice de acțiuni, denumit indice de referință, prin investirea totală sau parțială în componentele indicelui de referință.

P

Documentul care cuprinde termenii schemei de pensii.

Raportul dintre activul net al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă.

Un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile.

Persoană fizică sau juridică care, după caz, reține și virează contribuția individuală de asigurări sociale.

Suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public.

Persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii și care are un drept viitor la o pensie privată.

R

Reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate anualizată a fiecărui fond de pensii și ponderea medie a fondului de pensii în totalul fondurilor de pensii administrate privat, pe o perioadă.

Calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de către o agenție de rating ca urmare a evaluării riscurilor asociate acestuia.

Acord prin care fondul de pensii cumpără active eligibile pentru tranzacționare și care implică transferul proprietății asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, cu angajamentul vânzătorului de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției.

Riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate.